Board logo

標題: 煩請報價及代購 - 26 OCT 2018 [打印本頁]

作者: 想淘寶    時間: 26-10-2018 03:00 PM     標題: 煩請報價及代購 - 26 OCT 2018

Hi " ~" n! \) m$ f' I# R' }
8 s4 Z; n2 B) z
LINE 1:" o  Z0 k9 B$ O0 ~
https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=4018954539870- i& H7 g4 O% e4 p& \9 J
. X$ ~* g* X6 ^/ w9 _
XW-KS248-粉色比丢兔 – L碼 – 1件
1 p5 j/ ?# F3 Z% L# EXW-XW-KS237-藍色底小糜鹿 – XL碼 - 1件4 g: x, ~+ u: x! T9 v8 F( b6 ]
XW-奧-0701西瓜紅剪花蕾絲邊領 – XL碼 - 1件
. d, e4 u$ `; L2 L# b
% _/ R  d( L) Q件數: 共3款 3件
; h, C4 @  c) X; Z
: x2 T: R$ m( x0 l) @9 g+ xLINE 2:
& s: `4 c3 {, shttps://detail.tmall.com/item.ht ... =1627207:1814956057
8 ]* q9 q: S8 [6 d. h5 g/ Y. e! o1 K5 k* C& I! v; g' {
D3300純棉款 – 4條裝 – 6XL碼 – X 2 set
. X/ O5 F" N9 w" T$ v) Q6 m# v6 z/ ]5 \) s
件數: 共1款 2 SET0 h/ {' w5 T; ]4 y, |

  ]2 ?% D5 @# \5 k' U. z% aLINE 3:# @) w' c% S* T1 n- [
https://detail.tmall.com/item.ht ... 3fc&abbucket=17
% o# E1 N. A% F$ [+ `; K' H9 Z) A5 ]3 i, H
96177款 – 6XL碼 – X 2 set9 G+ V# w, i0 `, c" f
" \& e0 ]; C' S$ g' d1 k
件數: 共1款 2 SET( w8 L1 ~0 [. c) ], a. x
' \1 Y) I% J# r, k" y/ b( Z, V
LINE 4:+ W7 Q/ z& _* s1 x1 M7 Z+ M
https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3852448436878
. p% G. t- k0 O' U
" J' z, Q9 a2 R暧絨版 – 深灰 – 男 – L碼  - 1件( n* O( k1 c3 @" z. B; ]) U
超柔版高領 - 藏青-男 – XL碼  - 1件
; u# B, K5 q3 Q( @超柔版高領 – 紫色 - 女 – L碼- 1件9 L; v6 P3 O8 h+ w+ p( {- u
暧絨版 – 黑色 – 女 – XL碼 - 2件+ i1 v5 K, I. a# ]2 Y' d5 D
超柔版 – 酒紅 – 女 – XL碼- 1件
0 @% ?* j$ `- o% S4 r暧絨版 –紫色– 女 – L碼 - - 1件
' P! Q4 M. I. |* R7 x. y+ B" K: K" ]
件數: 共6款 7件& Z! L: @9 {  I* ~/ M

$ Q) U9 s& t" p5 bLINE 5:6 B: t# U5 M0 W: P( [* d
https://item.taobao.com/item.htm?id=530465427534
, I# o$ Q6 H% Q0 f3 ^" t, j" B. x4 |# ?; l. J: z2 y$ b) x
20*30*100個 x 10包, D3 m2 }) r: J- \" R" L* R
件數:  1款10包
8 C" Y8 `! v' N& @5 ~) ?! O4 ^買5送1 共 12包8 c* w1 U( `  A3 d2 Y( @0 [% o6 G! U

% X* Z) V! G% c. DLINE 6:- ~9 A5 j$ O$ y& {( U
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=5693361657166 m$ y# M) `6 t. v- t& ^, Y# M
4 F; m  u2 l+ P
白 20 寬送扎絲 - 2件3 q, _: N( ^9 u$ G) [0 d7 ?1 Q; G
  s$ \% P. V1 H6 @4 }8 ~# s  C
件數: 共1款 2件
( [  O, R. H4 c0 Q7 U# [! I" D0 z+ U4 N* u8 m
LINE 7:  m3 K' I4 }+ ~
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail
. D+ S- ^9 L9 a# c; U4 h7 h" D
- E& h- Q& l; b1 o4 f1 L  E1 s" X267大內胆 (1.05升) - 2件1 b1 U: f; X0 t4 E5 l

$ J* i  E! }% B2 e* [& y  ]件數: 共1款 2件
9 U/ Y3 E$ N3 Z# r  r2 N5 u) v: h/ o! N+ b4 X+ j5 O
LINE 8:$ C" P4 ^: O' E7 V. l9 h
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=527878061562! {* r( t0 D: B  }9 u  \: d: V! F
! P1 Q! K4 _8 S7 h8 {4 B) o
綠色- 1件  g- {5 }6 v, W3 P  e7 t
紫色  - 1件* c$ V6 [# I! ~& F  K+ L5 U
粉紅色  - 1件# f- P' W. R: r- a: N, E. F4 k
黃色  - 1件
5 |. M0 Z: \( V3 }% o" P藍色  - 1件* i+ g9 E! _9 D; p! {7 y) U( |
件數: 共5款 5件
/ q& y6 Y0 v9 n7 X1 ~8 G% e( M; f( T/ i- E! Z$ v
LINE 9:
& m; w* @/ C) h0 w3 \https://item.taobao.com/item.htm ... 759&ns=1#detail; ~2 L$ w8 i+ j) Q

3 \* n! Q9 @& y4 @' S/ C4英吋 -五角星碗 –2件
+ I) ]+ Y; {3 D6吋 -五角星碗 – 2件
* d, L$ e' c) o6 t5 _* P6英吋 – 兴星星碗 – 2件" h+ h( D5 j- r+ s% ^/ i# R! ]

; Z; Z, c: C6 A- S件數: 共3款 6件
7 p# _0 ^4 Y8 K2 S/ a$ c
% v8 E. @# `& {LINE 10:
2 F, d: P# N4 N5 S# a3 Thttps://item.taobao.com/item.htm ... 2%3A544105705718%7D2 H6 G' }2 B( L0 D
( s. M, ?& E( r: u. H) Y! e
12英寸优尚加热三合深窝  - 1件
$ V, m; e  o: u! _% s2 S2 p# P0 ]3 a
件數: 共1款 1件
4 P: G- ?- {4 ]  @$ |6 I) ~# O' \: g! N- h
LINE 11:9 s# V2 E) z! u
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail6 t  L$ d) z5 z

: S! `: K) G) E  ?! w白色-海星小碟 - 1件7 F  t- A. [9 Q7 v
白色-海星大碟 - 1件# r7 m* s) b6 ~2 @1 u- u/ j4 J
海螺深碗 (藍色) -  2件
0 W* G+ Y9 n5 ?! A3 C, I- X藍色-海星小碟- 1件( j. Z! Y- r& k+ o
藍色-海星大碟- 1件
( u& _# t8 S  x: T( ?! S! z2 G+ z3 o. m$ n% X, g
件數: 共5款 6件/ G9 |' \4 V; a' t

, j* i: u( v; @" r
& o, a* N* |  k7 U5 E/ z1 l8 l( i" c! c
LINE 12:
" V1 X0 f2 ]' @https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=549419094670
4 y- N4 u: d0 [6 x# Z" t% y  u3 a$ P3 Y
9 |' k$ A0 F! |, a6 p黑色 - 5對! ~3 l  k- S! @
件數: 共1款 5對; ~6 w+ p1 a. G( U
" R, ]2 j8 t1 }3 I9 a  P. h
LINE 13:
* @; H0 o9 I3 K9 F# k$ E; shttps://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=568024371959
: Q6 h& ?( D+ G; j  I0 r
) z% o" x) H2 d* J9 }黑色- 2件
# a- _8 z, {$ N8 b夢幻紫- 2件( x, q8 J/ {  t" W9 Y, l: P
件數: 共2款 4件
7 M3 N0 J( i& W& d0 G: B$ g9 a: x2 \; c: j9 Q, a
LINE 14:1 z  j: p- l- L# h- j
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail
  @2 N( g. D% h( ?8 ?) r$ M* w8 Z6 U. o' y4 P
黑色組合31 – 1 set! I- X& w( ^1 T# w4 E% y7 g
件數: 共1款 1 SET 4 H# g2 }) o' a" a) s2 F
. h: G! b4 P- D) I+ E
LINE 15:2 @! J$ }6 ?6 k4 d. {7 }
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=574955480223
( u% Q; o, o, f2 q) }. }  j% F" I; }% M( f7 L
L碼 - 組合3 – 1 set- F/ f  ]* W6 R9 M% @/ G
L碼 - 組合4 – 1 set1 j" V$ H% `9 _" N
L碼 - 組合19 – 1 set% P$ c) V. N+ c
L碼 – 銀色 組合31 – 1 set
9 v% @; x' j' D* {L碼 – 咖啡色 – 1 set
1 ?. v' {8 K3 p6 q' {
3 M! W# Z/ Q+ s1 e件數: 共5款 5 SET
- }% X0 Y! z1 M& U6 Y& `2 M
$ F, @' q8 w& l$ d8 s* ]. u1 {3 O  F2 C7 k/ E
LINE 16:- R/ F8 P/ ?: }, Q+ e2 e9 c  f/ I- m+ z, {
https://item.taobao.com/item.htm ... tA&id=165197827
8 ~1 T) |1 u" ?% Q6 ^- {$ N3 j3 D" n) P
五种混装 X 2 set
- Y9 |( l3 d# ?# M, F4 Y7 C% T$ X- E, |0 h" T, H
件數: 共1款 2SET
" U' `  k( |8 w
7 Q$ @3 }/ q" a" E" jLINE 17:  M7 ~+ h$ U8 C. e: }* c7 P2 H
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail8 b! {9 i0 c; f/ c

9 p3 B# V. u8 M要2件
; ^9 e( P  Z( u
5 a% y# t0 j3 [& V件數: 共1款 2件. S: \' z( R5 S; K; ^
" O& A) ~4 v# T( P) v( A
LINE 18:( @& v, s! V. S
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail( z4 M! t0 w6 ?& W$ v
' h0 Y8 m% D+ x: ]* J
小熊1.8升矮胖型內胆 + 蓋 花圖 - 1件% F% o8 ]! x1 A, H
小熊2.5升矮胖型內胆 + 蓋 花圖 - 1件
& S2 l' ~7 d8 N$ B, N# t+ h
6 ]& Z. E, o$ P( f$ N9 B件數: 共2款 2件+ @7 x2 T, c. r; }1 {3 P' h6 M' i

! t& S  P" C. u  [3 }LINE 19:- J9 h3 i8 {; f$ J7 `8 V1 K% g
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=551936504805
* K6 i9 c" v4 ^! o) D
' p: B# |  i5 {) p/ w裱花棒+花剪+2種花咀+糯米托+袋 – 1套! X1 {+ J! |5 w: ~

( n3 E0 k  O1 `6 x0 O& F件數: 共1款 1套" {) {+ U7 j* x9 C# W4 d' L
+ T" H1 G7 B1 }! R' |
LINE 20:
5 D; c' z8 y: i1 [4 jhttps://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=547273259425
; x1 e. G- T5 d3 a0 Z& Z9 M* D% j2 z
耐高温硅胶刷4支装 – 1 set1 J& g+ d. d7 M  O6 b+ p
: i. e7 f9 [9 U( M" R
件數: 共1款 1 set. j9 {. C! J+ u9 N3 r

4 F1 _& W& _+ y* ~& X4 b8 [; w+ n, O3 q
LINE 21:
* O( G( W, `" C1 Y1 E, bhttps://item.taobao.com/item.htm ... 991&ns=1#detail  W  K3 b6 m5 d; X' r) D- \
/ I5 p# t+ ]3 @1 o' v0 \- D2 r' O
要5支
$ q; m. V2 n6 j! S: P, X9 A4 T4 i3 @# G- b, Z4 z
件數: 共1款 5支
+ W  f  a( A: Y2 x3 k
2 c% X! z/ R0 l/ Q! [LINE 22:
( F# l) U, W1 `# M0 b* f: C( b$ Bhttps://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail& C* `& j. ?) P3 s. }
* G" s: P6 I' T$ S, S, f; ~
玫紅色- 1件
( \7 ]# C# Z, f/ H2 E6 v卡其色- 1件
$ o( @1 N6 \7 a) b4 ?
8 H* t' P: z7 ^& a件數: 共2款 2件
2 o, i  U5 K9 z/ x4 P6 z% Z) b# f) w3 z6 F' F
LINE 23:. k" p9 p1 t7 L: v
https://detail.tmall.com/item.ht ... e27b&abbucket=9
5 V, S' p/ O; A# B1 g, E' ]! Q. v0 @1 I. w. H% j9 h. J
紅色加絨- 1件
" x6 B7 u8 B# z4 q" ~7 n512黑色加絨- 1件" f3 [; t2 w2 ]: N$ {
8 r1 T6 ?2 Z# x7 h4 `. I; _! d/ W& C
件數: 共2款 2件# e  K6 p% A/ C

0 O. U8 j0 R+ p6 g1 DLINE 24:. \& d/ i  o& _
https://detail.tmall.com/item.ht ... =1627207:2517611044
- M6 q- o; i/ h' p5 f179黑色 – XL碼- 1件  O) Y+ ?( }8 ]! q: }* k, ?) B
179紅色 – XL碼- 1件7 H, z* \) ~% h
179暗紫色 – XL 碼- 1件" y' I  @4 P, s6 e9 J5 {
* ?6 B  N$ z- M8 X2 V  I$ v
件數: 共3款 3件
1 c2 P" q* ^* S* Y/ p/ C3 S6 i" b( Q- g; e* J6 i& P
LINE 25:
" j: q& J! I9 T/ A" _% v+ lhttps://detail.tmall.com/item.ht ... es=1627207:14665273
0 t5 Q" ]# p& e, w
1 e+ J, n- E; A" W2 h. j藕粉色 – L碼- 1件2 L0 B8 N! M1 a8 y& E
绿色  - L 碼- 1件1 q  [& V9 @9 A2 c

- r% \; Q! H: [$ a! Q$ v. d! F件數: 共2款 2件4 |, U1 ~% i* c* o+ m( ^4 f6 p

+ Z/ K: U9 Q1 ?5 X( @LINE 26:
5 j% ?- C. M( l2 ehttps://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3847701693490
# \. R+ w0 w! t, x0 k- f2 U+ j+ z8 d
; w" B6 C2 M; g" ?. n1989紅色 – L碼- 1件
3 s& ]  j7 N& W. L+ s9989黑色 (加絨) – L碼- 1件* H. P" H: z  @, `$ [" G
775暗粉色 (加絨) – L碼- 1件/ D/ R! ~) m& H$ C; C) u1 o
1504黑色 (加絨) – L碼- 1件* r! l8 ]1 x+ e& ?$ r- c: H
- g7 |7 p9 a! r! G! K
件數: 共4款 4件0 X' Y7 e  `( f4 e$ @3 e
: l# c# n, u! }( @* S
LINE 27:6 J0 s* @" q9 a- \$ T
https://detail.tmall.com/item.ht ... s=1627207:786526061) Y  H" @  F. H, _$ J3 p8 E

- ~# W" V9 ]% B低帮内增高黑色 – 39碼 – 1對
7 o3 D+ u& @9 T4 _" I8 g: Q# ~9 _低帮内增高紅色 – 39碼 – 1對
- A% |# h# k# e' z! D. p
' {5 J8 }" p( z* D5 y9 V件數: 共2款 2對
: h! E/ Z/ `" z  I8 O2 F# L) L. V$ ~6 c4 i0 ?
LINE 28:6 J- N+ q9 E# l$ U& Q1 C4 o; c4 f
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail
! v" v' a9 w0 m' W+ r: @$ f& [3 h
5 K: W/ y8 l: \) p' H, U' N金色 – 40碼 – 1對
( o/ J1 L" H. p+ B1 v: T) q灰色 – 40碼 – 1對, a6 ]) m) A. [) Z1 [2 g, C
& E9 M5 d- [; e
件數: 共2款 2對9 C6 m$ {9 k6 k  {
# G; P1 t1 R3 E

/ w( U: `' P0 F# v+ L) \% nLINE 29:
7 T) n$ W3 @  J4 c8 chttps://item.taobao.com/item.htm ... &id=35863821861+ J* _2 w& E" M6 H+ e" W
0 R, }3 r, U2 _8 i
黑色 – 40碼 – 1對
/ \7 o3 s5 ]; Q: V9 i  R藍色 – 40碼 – 1對/ G: F+ Y( s, R0 t* p
紅色 – 40碼 – 1對5 m+ Z9 ^! `: ]
! d" P2 h6 I; Z- Z6 `3 H
件數: 共3款 3對
7 Y( I) @$ u2 ?9 G  W& b0 d4 d
1 U6 Q: \) {# q4 |6 W* E5 f9 p7 b' ~8 _* ]/ _! ?: M! @- |- @: R. y" x0 X" L
LINE 30:
9 `( L: @2 c( ghttps://item.taobao.com/item.htm ... 039&ns=1#detail( P& Z5 p: N' b& E( B

. \" G' V5 c+ A, ~, l1 ]0288灰色 – 39碼 – 1對
0 W* ]# `8 g# T% V* S寶藍色 - 39碼 – 1對
' n8 i  G# o; C4 V) q米白色- 39碼 – 1對% U- L5 e+ w; Z  [! ~

$ L$ e/ v" m. {, h2 s$ P件數: 共3款 3對
7 a% b* a5 Q5 ~/ V8 [
  L+ M9 ^) b$ _" D( g9 `* q* ~8 K: ]' N8 O
煩請報價(經   貴店代購及集運)~9 d! ]8 J/ R. e; y; N8 ?- }
Thanks~~~
作者: 想淘寶    時間: 27-10-2018 01:55 AM

Sorry 以下先正確 , 請更新 thx
# Q0 A7 _1 G* Q, A2 K. S) }3 g1 f$ v8 D* M) C
LINK 25( R+ {5 m5 O* X8 h. \3 o8 {% Q4 c
https://detail.tmall.com/item.ht ... es=1627207:14665273" S8 ?- Q( ~5 }% E, J/ }2 c
  W" Y3 A+ p7 @- i& q: r$ S0 k
藕粉色 – L碼6 |' U: H6 N- m" S5 o
绿色  - L 碼0 x* n9 R1 }' H% J3 P3 i3 I
共2款2件
作者: admin    時間: 29-10-2018 10:44 AM

回復 2# 想淘寶 6 B1 s' m5 G8 e3 ?/ o+ P3 V6 u
    $ ^5 m/ M9 ?) o" P) m0 D" R8 B
以下是沒有貨的0 ]. j3 i7 e$ `3 K7 I

+ `5 l* L8 l/ N( n2 o4 ]LINE 1:" O6 n% h& w8 O+ [% j# }
XW-奧-0701西瓜紅剪花蕾絲邊領 – XL碼 - 1件
$ Z$ b8 s- \! b/ f/ j% F
: \; _; \  [/ P  m6 V: X- KLINE 4:" u% g6 Q0 ~- p3 f2 N/ C
暧絨版 – 黑色 – 女 – XL碼 - 2件
6 M* ]$ B0 T  V& p$ J# K8 ?
- f# z/ \  l3 M/ dLINE 18:
- T3 u  S: \3 J" r/ ?& C小熊2.5升矮胖型內胆 + 蓋 花圖 - 1件% h  S- N/ K2 w% {1 i1 z

# s: Y' q3 |4 q  @7 RLINE 23 要什麼尺碼1 x6 z; l8 x! v7 p/ |5 d+ N

7 F5 q; H) X: z1 o( w9 {1 D) @- }
    賣家 向薇旗舰店 LINE 1  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 81 + 代購費 5 ) = RMB 86 x 1.27  = 你要付 HKD 109.2
4 {" ~( W5 m: c- b; C$ c. N: F1 w0 y$ Z
    賣家 七匹狼鼎丰专卖店 LINE 2 - 3  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 216 + 代購費 10 ) = RMB 226 x 1.27  = 你要付 HKD 2871 \* G! A: @# c  ?3 m1 c, a9 k
0 q9 j  {3 T. Z# Z6 S
   賣家 bejirog北极绒热风专 LINE 4  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 399.5 + 代購費 5 ) = RMB 404.5 x 1.27  = 你要付 HKD 512.7
# }1 f. d: o1 Z6 t
& Q8 y' P( `% Y: W% Q( S/ w   賣家 精诚塑业有限公司 LINE 5  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 23 + 代購費 5 ) = RMB 28 x 1.27  = 你要付 HKD 35.62 a' V3 x& @/ Z+ x, M
/ V/ p1 W) d0 ^+ b' x
    賣家 济南华信食品包装 LINE 6  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 25.8 + 代購費 5 ) = RMB 30.8 x 1.27  = 你要付 HKD 39.17 x+ D* g+ q& A1 _+ q! O

; _8 H2 e2 W( `0 u* w& C" k! j   賣家 龙泰润  LINE 7  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 54 + 代購費 5 ) = RMB 59 x 1.27  = 你要付 HKD 75
  a* B8 E( e1 _' w9 f+ H& o- J8 E6 @' C4 n5 K! O8 q! L2 q- v; I
   賣家 百迪厨艺酒店用品  LINE 8  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 37.5 + 代購費 5 ) = RMB 42.5 x 1.27  = 你要付 HKD 54# Z2 t7 K6 h3 h4 a4 C
! j& o5 `/ d) _% C8 w
   賣家 瑞士秋枫22888222 LINE 9 - 10  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 154.4 + 代購費 10 ) = RMB 164.4 x 1.27  = 你要付 HKD 208.8- o+ r/ @; d* r5 F- V. b
6 A" j2 @  O- w
    賣家 名门采购 LINE 11  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 86 + 代購費 5 ) = RMB 91 x 1.27  = 你要付 HKD 115.6- W" \- R: d& G4 A! y! R8 Q
    ! G% {" Q" G" D
    賣家 wisdomfeng LINE 12 - 13  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 96 + 代購費 10 ) = RMB 106 x 1.27  = 你要付 HKD 134.6
3 V- n5 q8 I! g& x( w4 F" _) d; t( z& ?- |8 m' T0 ]9 R3 T; q1 z
   賣家 蜜语品牌原单实体店 LINE 14 - 15  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 229.4 + 代購費 10 ) = RMB 239.4 x 1.27  = 你要付 HKD 304.1" ^% `- y7 I' E1 @" _! S- W
5 K4 [3 d" t0 c9 g
  賣家 三晶数码  LINE 16  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 31 + 代購費 5 ) = RMB 36 x 1.27  = 你要付 HKD 45.7. i, W/ B. H+ {- l, d+ e

1 i' V% g" c2 g% B0 ^  賣家 小熊电器配件店 LINE 17 , 貨寄廣州轉寄香港, RMB ( 貨價 42 + 國內對國內運費 6 + 代購費 5 ) = RMB 53 x 1.27  = 你要付 HKD 67.3' E6 I- @4 e% U0 B- ^2 I

, o  R) t: L; H3 f  賣家 yangmuying88  LINE 18  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 37.9 + 代購費 5 ) = RMB 42.9 x 1.27  = 你要付 HKD 54.5# ~7 _+ Q$ J" s$ @6 M2 P' g/ g6 M

5 T( ^" E9 Y* K7 v7 K; E5 }  賣家 桃妹  LINE 19 - 20  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 31.9 + 代購費 10 ) = RMB 41.9 x 1.27  = 你要付 HKD 53.2/ S, j. J+ q1 `

9 R# c6 `. }1 g- x- e# f  賣家 姗姗3393 LINE 21  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 34 + 代購費 5 ) = RMB 39 x 1.27  = 你要付 HKD 49.6
3 a1 T2 w- u% @2 T7 _
5 d0 ~2 ^. M! v9 I* I: U- F/ n* z  賣家 百合牵衣  LINE 22  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 133 + 代購費 5 ) = RMB 138 x 1.27  = 你要付 HKD 175.3# B3 d9 h; ]) i$ R7 J
  X8 a4 c& ?% M
賣家 姿三彩旗舰店 LINE 23  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 176 + 代購費 5 ) = RMB 181 x 1.27  = 你要付 HKD 229.9% O2 i' C6 j$ x/ w, r3 C- Z- u
- u  z2 O; O1 }* B5 D
  賣家 浪衫妮旗舰店  LINE 24  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 86.7 + 代購費 5 ) = RMB 91.7 x 1.27  = 你要付 HKD 116.5
/ p" F9 u4 o* S
' j8 u, N& _: C4 k" g# O  賣家 金灏门旗舰店 LINE 25  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 79 + 代購費 5 ) = RMB 84 x 1.27  = 你要付 HKD 106.73 ^# g# `  m! B. g

/ b* X! R( B5 i* D, O 賣家  飘香仙子旗舰店  LINE 26  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 156 + 代購費 5 ) = RMB 161 x 1.27  = 你要付 HKD 204.5
+ D' f0 q1 \4 a1 f; N; O: n+ B# [
3 w: x" b# s1 z3 q5 |, U  賣家 cskid旗舰店  LINE 27  , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 49.6 + 代購費 5 ) = RMB 54.6 x 1.27  = 你要付 HKD 69.4
6 V8 j) i/ |3 r& s7 O$ W$ E+ K5 a, M( g9 F
  賣家 离别那些情 LINE 28 - 29 , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 218.8 + 代購費 10 ) = RMB 228.8 x 1.27  = 你要付 HKD 290.6% s0 y( C. J( t7 k6 N9 U% t
) }, i* Q) F" A
  賣家 金科状元56 LINE 30 , 貨寄廣州轉寄香港, 賣家國內包郵, RMB ( 貨價 197 + 代購費 5 ) = RMB 202 x 1.27  = 你要付 HKD 256.6
作者: 想淘寶    時間: 29-10-2018 03:08 PM

LINE 23 要什麼尺碼
9 u0 B$ r5 P7 ]  C. W3 t
) b9 S+ Y+ B9 T) h. I+ `2件 要 L碼
! S1 L4 o; f! A- ]: ?
3 v0 {( |3 y9 B/ r請問入錢到那户口? thx
作者: admin    時間: 30-10-2018 10:36 AM

回復 4# 想淘寶
6 i1 ]% V% Q% q$ c( a
+ S! ^# d) p8 t8 }: Q# t
本帖隱藏的內容需要回復才可以瀏覽

作者: 想淘寶    時間: 30-10-2018 02:19 PM

已入數 $3568.9, please check, thanks.
作者: admin    時間: 31-10-2018 11:46 AM

回復 6# 想淘寶
9 r) [+ H& j, a
% i* k1 r7 X  F, {    報價是只報了一個的價格, HKD ( 67.3 - 40.7 ) = HKD 26.6 ( 你要補回 )' b# c# F3 M2 @' z
     到時連運費一齊入數
1 y& X$ W1 \' |7 C' K3 u' }5 R
; z2 ?  u. j' |7 H4 r6 }     賣家 小熊电器配件店 LINE 17 , 貨寄廣州轉寄香港, RMB ( 貨價 42 + 國內對國內運費 6 + 代購費 5 ) = RMB 53 x 1.27  = 你要付 HKD 67.3
作者: 想淘寶    時間: 31-10-2018 01:40 PM

回復 7# admin % G  w) j3 [+ Z6 q
- e! _% C% V5 i- f

1 R# x' }- v. f6 t7 T7 M1 e    訂一個算吧, thanks
作者: admin    時間: 1-11-2018 09:11 AM

回復 8# 想淘寶
, z- K0 b: |" Z4 J2 F# |7 s
% `. T- `+ t* V, `! C( O8 t5 |& a' h- z6 V
# D4 v) N' n) ]7 {    好的
作者: admin    時間: 5-11-2018 01:13 PM

回復 1# 想淘寶
: I9 f' }6 C) M8 _% C7 m3 `. O" U4 M
+ U! W  H; M; b8 s: Q+ b$ `: o, N
    貨已到齊廣州 由2018年4月1日起京廣的運費要先付才寄貨
" z2 P7 w5 D" h0 o: ~2 L5 D& I# o7 l" M
   RMB 294 x 1.27 = HKD 374 ( 你要付 )
作者: 想淘寶    時間: 6-11-2018 10:36 PM

回復 10# admin
# U+ @6 v1 f" n$ u  G. H# ?: B- C5 S2 e7 O, _$ N: K5 ^
9 P% X; Z( C* ]8 x7 C
    Done $374, pls check.
作者: admin    時間: 7-11-2018 09:49 AM

回復 11# 想淘寶 0 p, z& C, r3 H8 \

8 _9 D9 s7 A* d" f$ S  收到,已安排寄出
歡迎光臨 HGM香港討論區 (http://forum.hgm.com.hk/) Powered by Discuz! 7.2