Board logo

標題: [代購查詢] 煩請報價(淘寶) [打印本頁]

作者: stfayyclibrary    時間: 31-12-2018 03:39 PM     標題: 煩請報價(淘寶)

1.
1 b" }4 ~" V6 k3 a# O' s- ^https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
. W7 R) P" x" n% R/ Q桌 120長*60寬*75高 桌板5cm (3張)
; q2 m+ ?. R6 u& |: A(跟圖色-黑胡桃色?)& p7 D. g3 _7 S

) L; f6 d: I& ?7 G+ T: f' {5 x2.
* M. g9 T6 u* ~" ^& A3 D7 l/ { https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
# y' t: s  ~& l) w# j- J實木書椅(6+8張)3 ~3 j8 x) B. F3 h* X: |1 h/ i
(跟圖色-黑胡桃色?)
& J1 ~$ k: D' F& i/ R! A* O/ t3.- ?, [4 B# b8 r6 k6 U$ S
https://detail.tmall.com/item.ht ... amp;_u=t2dmg8j26111
0 n8 e; |$ T. }7 q* m, M" }0 f無抽屜伸縮書架 加長款(3個)
  w+ }! {/ a! f- e# a1 c$ T5 z
/ l% N4 ^  S2 [2 q. P3 P4.4 G8 T% Y2 [0 [% r
[attach]907[/attach]4 P/ c7 X4 K: @8 {
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
! h" A1 f  _9 d# T2 ^' P% X2 {木製三角牌 訂造 15長*8高cm(3個)
3 F' U* m) m& y1 P# N# ?+ i0 B木牌內容:漂書點
% d, n# Q, x" t( @
' c5 ^4 B, n- I; Y' R, `& {+ a, C( H0 H% N, d- n

& m. r9 J3 X/ N* D8 m, \5.     
! z7 X/ |. |( L! D: ahttps://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3539689801628
; C& v; v, a( p8 L水泥盆栽-A(1個)& \# @: _9 E% R  Q
水泥盆栽-C(1個)
8 a' a, r; D( X5 |4 e- Z水泥盆栽-I(1個)
8 n2 X$ u% z( S0 b7 o3 e水泥盆栽-G(1個)
4 Q! T$ p3 i' a0 ~* T1 f* Q' k7 d: w$ }水泥盆栽-F(1個)
& G; R3 t0 P6 Z/ M水泥盆栽-D(1個)
: {3 [, C6 u7 d- u* e; m8 Y3 L' x5 P$ p' L. z4 n
6.   
8 M9 s; o  W- c4 u+ f/ N1 ehttps://item.taobao.com/item.htm ... 230r.1.14.11#detail  Y& s8 x8 V! ~- B+ r" d4 x( T9 j
淺粉黃金菊 蝴蝶陶瓷(1個)
( {+ x1 D! ~; y7 R  S! x+ a* L白色 3支白蒲公英TC(1個)
5 ~# }$ q! g7 J黃色 小水仙花蝴蝶陶瓷(1個)
& Z/ B5 t6 B( P. E+ Y6 l4 p! f% Y- [淺粉色 胖向日葵life陶瓷(1個)& z* S% U! J+ y. E, W; S1 p# Y
紫色 春茶苞蝴蝶陶瓷(1個)
2 k( i( J0 ]' Q- a$ u7 m2 D0 o# O金色 小向日葵蝴蝶陶瓷(1個)6 W/ l2 a# R* R0 W# }/ ~

/ |4 z; `% z7 j8 p7.
. W- h) }: N" k2 t7 z3 N& B- fhttps://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3518070124700
# w9 u* @0 H8 R7 F大熊白 帶抽(2個)
( d1 Z; D. Z- r3 Q/ l! e) r1 ^, S% W: p/ G( d( `/ c
8.
6 R. s# K& Z: F 0 P2 b# o' x& O6 K8 c3 w
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=13#detail
# d8 I# m+ g7 }. GA3銀色 【圓角】(1個)
  j) O$ t& m. @) Q& ^, f9 t, S4 t  U- W7 Y6 z2 I, I2 F3 o
9.
  @- ~6 A! e% j" m9 X+ v[attach]908[/attach]( }0 l8 r2 U/ R( k9 Y
https://detail.tmall.com/item.ht ... s=1&abbucket=13
% i$ u* L. ?' n7 N" e5 ~! S1000張
' \4 P3 q. {& }% r' V( E標籤內容: ( C% P  h) Q6 y, R5 z3 l- j
順德聯誼總會翁祐中學
7 h0 p; L4 s: n$ i; I- |. _' L! ]4 W漂書活動* L$ L% R4 i4 E6 w: o: Q

! t! J, J2 b+ O! \10.
( d( L5 U1 h2 W. W% ihttps://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3650289938625
  E+ h5 c- J8 KA3 黑胡桃木色(1個)
; Y! {' |* p2 y; b5 k
3 c7 H! {/ d  u9 Y! t11.3 ?6 C4 z/ j$ f  W" T1 C+ U: l
[attach]909[/attach]
2 ?% j( s. X- a/ Z: a7 _7 H6 T1 x+ ^2 @https://item.taobao.com/item.htm ... 5-86c3-19b98dea3698
/ x" G3 |& O) a! g3 G木牌(需與客服留言圖片款式及尺寸) 15長*6高cm& X8 V/ c% a& }$ X( k
木牌內容:服務台# n! K0 _+ H( o  v: U& l, w

* y; \+ Y! ]$ v) B  E12.
% M8 O: H4 U3 ehttps://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111' X' ?, k. Y& ^! {" W5 A6 D/ t
經典黑色四支裝(1個)
' E$ t% ~. w" i1 r& Q3 N! I
: G- B: {0 V+ }4 u  c7 F13.* W6 V' }" C! ]: A, ?2 ]
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
4 W4 ]$ a3 ~, o/ T5 t- L5 i4 v橫款(原木底座) 297x210mm(2個)  F. r$ A$ f3 j0 w

: v( H$ m% z3 u14.
) o& i  |0 I! |/ I% O+ Ahttps://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111  l5 A, ?+ t+ P% `
豎款 210x297mm(2個)
: ?2 x/ W; Z+ e. B4 l/ S+ [) T9 z橫款 210x297mm(2個), q5 M. j3 U6 T/ }* i0 t* I; I

- w& @" c$ M$ P# R% g0 D5 I/ ]15.4 i; P  |, m2 x6 ^
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
% H! J( Q0 s% v8 }! h透明 橫款選項 210x297mm(1個)* v% r' J  R- t& T4 J- M1 y

7 ]4 S, ]! P$ p* X5 `5 w# s# Y16.7 x: t2 W0 t* N
https://item.taobao.com/item.htm ... rboss&appId=113
3 Y  u+ w: c) S. {) \. r透明 橫款選項 297x210mm(1個)
$ o7 E9 f3 G0 \! e( j, l; p( l0 c: V! P1 F6 |
17.' f3 }8 X1 m. S: C! ?  |
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
7 A- W, ?: X4 O(10個)6 S$ w% M* [) ~. y: y
$ L' T$ \! E- P/ H) x! ~) O
18.7 n! p$ c1 |$ ^0 Y( F( h0 F4 s9 Y
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
  c7 M( X) O- p3 G# O  I2 D百合(2個)
; J/ f' K# D+ s2 P9 [' I5 Z  {- L+ ~, D, L3 _6 C
19.; h& u6 ]9 ^3 W* c) O( c. u1 Q# Y
https://item.taobao.com/item.htm ... -%7B561907590309%7D
* T( ]- Y. ~) L9 o9 f8 h桌 140長*60寬*75高 桌板2.5cm (2張)( Y0 n& u7 Y$ Z6 V( e$ [
(黑胡桃色)
作者: admin    時間: 2-1-2019 09:33 AM

此帖僅作者可見
作者: stfayyclibrary    時間: 2-1-2019 10:50 AM

此帖僅作者可見
作者: admin    時間: 3-1-2019 09:37 AM

此帖僅作者可見
作者: stfayyclibrary    時間: 3-1-2019 10:28 AM

此帖僅作者可見
作者: stfayyclibrary    時間: 8-1-2019 05:49 PM

此帖僅作者可見
作者: admin    時間: 8-1-2019 05:58 PM

此帖僅作者可見
作者: stfayyclibrary    時間: 14-1-2019 11:28 AM

此帖僅作者可見
作者: admin    時間: 19-2-2019 10:07 AM

此帖僅作者可見
歡迎光臨 HGM香港討論區 (http://forum.hgm.com.hk/) Powered by Discuz! 7.2